MVC Thanks IEC for thorough response regarding PPFA